View All

ในปัจจุบันมีครอบครัวไม่น้อยที่นิยมสร้างบ้านอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น ประกอบด้วยหลาย Generation ทั้งเด็กๆ วัยทำงาน และผู้เป็นร่มเงาของบ้านอย่าง คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สูงอายุ ปู่ ย่า ตา ยาย การ ออกแบบบ้าน คุณภาพ จึงควรเน้นความสำคัญในเรื่องของ ความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน รองรับกิจกรรมประจำวันของทุกเพศ และวัย

การทำ Ramp เป็นหลักการง่ายๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ Wheelchair ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้บาดเจ็บ ประสบอุบัติเหตุ ตลอดจนผู้ทุพลภาพ

Ramp ที่เหมาะสม ควรใช้สัดส่วน 1:12 หมายถึง ถ้าพื้นสูง 1 เมตร ต้องมีทางลาดยาวไปถึง 12 เมตร และมีความกว้าง มากกว่า 90 เซนติเมตร หาก Ramp ที่มีความชันมากกว่า 1:12 (ความสูง 1 เมตร แต่มีทางลาดยาวไม่ถึง 12 เมตร และไม่ควรน้อยกว่า 10 เมตร = ความชันสูง) จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเข็น เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

หาก Ramp ที่มีความชันน้อยกว่า 1 : 12 ( ความสูง 1 เมตร มีทางลาดยาวมากกว่า 12 เมตร = ความชันต่ำ) ผู้ใช้ Wheelchair สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นอกจากนี้แล้ว Ramp ที่ดี ควรปูพื้นด้วยวัสดุที่ผิวไม่ลื่น เช่น กระเบื้องชนิดผิวหยาบ ทรายล้าง ถ้ามีร่องน้ำ ควรทำตะแกรงปิดให้เสมอกัน และควรใช้วัสดุที่แตกต่างจากพื้นธรรมดา เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย ชัดเจนว่ามีพื้นต่างระดับ