View All

ลีอาร์คีเทค ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมฝึกงานจากประสบการณ์จริง เรียนรู้บรรยากาศการทำงาน และปฎิบัติงานภาคสนาม