View All

คุณศิริพร  สิงหรัญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทโครงการ EXECUTIVE MBA รุ่น 19 ทางด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 คุณศิริพร  สิงหรัญ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความพยายามจนสามารถบริหารงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาบริษัทให้มีมาตรฐาน จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง จากอดีตถึงปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ภายใต้สโลแกน "ร่างฝัน สร้างบ้านบนรอยยิ้ม" โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติและแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 2 ปีซ้อน คือ ปี 2557 และ ปี 2559

คุณศิริพร  สิงหรัญ ยังเป็นบุคคลที่อุทิศตนให้แก่สังคมร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น

  • การรับนักศึกษาทวิภาคี รุ่น 2 และรุ่น 5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
  • โครงการ"จักรยานเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนวัดพระแก้ว จ.ชัยนาจ
  • โครงการอาคารเอนกประสงค์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดถ่ำองจุ จ.กาญจนบุรี
  • โครงการมอบห้องสุขา ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จากผลงานดังกล่าว และการที่คุณศิริพร  สิงหรัญ เป็นผู้ที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การทำงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และอุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นให้แก่ คุณศิริพร สิงหรัญ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป